Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Klant: de natuurlijke persoon en of de persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met GB Stickerdesign;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de klant of GB Stickerdesign in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 6. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan klanten aanbiedt, verder genoemd als GB Stickerdesign;
 7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door GB Stickerdesign georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 8. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat klant en GB Stickerdesign gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van GB Stickerdesign

Bedrijfsnaam: GB Stickerdesign is een onderdeel van GB reklame & montage

Vestigingsadres: Sommelsdijksestraat14

                          3114 PR Schiedam 

Telefoonnummer: 06-52478056, te bereiken op werkdagen tussen 8:00 en 18:00 uur.

E-mailadres: info@gb-stickerdesign.nl en info@gb-reklame.nl

KvK-nummer: 24326055

Btw-identificatienr: NL134 006 288 B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van GB Stickerdesign en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen GB Stickerdesign en klant.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. De algemene voorwaarden zijn te downloaden via de website www.gbreklame.nl en www.gb-stickerdesign.nl
 3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de klant zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als GB Stickerdesign gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden GB Stickerdesign niet. Dit geldt ook voor druk- en zetfouten.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs zijn  inclusief BTW  belastingen;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen GB Stickerdesign de prijs garandeert;
 • de manier waarop de klant, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

Artikel 5 - De overeenkomst.

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden, zoals bv. verzekerde verzending of afhalen.
 2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt GB Stickerdesign onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door GB Stickerdesign is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft GB Stickerdesign passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. De klant kan elektronisch betalen via IDEAL, waarbij passende veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen.
 4. GB Stickerdesign kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien GB Stickerdesign op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 6 - Herroepingrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de klant.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan GB Stickerdesign retourneren, conform de door GB Stickerdesign verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer producten op kosten van de klant teruggezonden worden en niet afdoende gefrankeerd zijn, worden de pakketten niet in ontvangst genomen door GB Stickerdesign.
  De klant is zelf verantwoordelijk is voor de wijze van versturing en voor het risico van het pakket –en deze verantwoordelijkheid en dit risico hierbij door de klant worden aanvaard- totdat GB Stickerdesign het in ontvangst heeft genomen.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal GB Stickerdesign dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. GB Stickerdesign kan het herroepingrecht van de klant uitsluiten voor zover voorzien in lid 2. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien GB Stickerdesign dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
 • a. die door GB Stickerdesign tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant;
 • b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 • c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 • d. die snel kunnen bederven of verouderen;

Artikel 9 - De prijs.

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. GB Stickerdesign hanteert geen minimum bestelbedrag.
 3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief verpakkingsmateriaal en inclusief BTW,en exclusief verzendkosten.
 4. GB Stickerdesign hanteert de actuele pakketpost tarieven van de PostNL en DHL.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

 1. GB Stickerdesign staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door GB Stickerdesign, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de klant ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van GB Stickerdesign jegens GB Stickerdesign kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 1. GB Stickerdesign zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal GB Stickerdesign geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 3. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal GB Stickerdesign het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 4. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal GB Stickerdesign zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van GB Stickerdesign.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de klant bij GB Stickerdesign, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 - Betaling

 1. U dient het totaalbedrag van uw bestelling vooraf te betalen via bank of giro inclusief de door GB Stickerdesign berekende verzendkosten.
 2. Door de klant kunnen de verschuldigde bedragen op twee wijzen worden voldaan:
 • a. door middel van vooruitbetaling middels overschrijving.
 • b. door middel van vooruitbetaling middels IDEAL ( voor België Mister Cash )
 1. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan GB Stickerdesign te melden.
 2. In geval van wanbetaling van de klant heeft GB Stickerdesign behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 13 - Klachtenregeling

 1. Indien en voor zover er sprake is van een klacht neemt de klant contact op met GB Stickerdesign wat zowel telefonisch, schriftelijk als elektronisch kan. De contactgegevens welke daarvoor kunnen worden gebruikt staan bovenaan de Algemene Voorwaarden vermeld.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen drie werkdagen, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij GB Stickerdesign, nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij GB Stickerdesign ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door GB Stickerdesign binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 14 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen GB Stickerdesign en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15 - Disclaimer

 1. Aansprakelijkheid
  GB Stickerdesign streeft ernaar de op deze website vermelde informatie zo actueel mogelijk te houden. GB Stickerdesign aanvaard geen enke aansprakelijkheid
 2. hieromtrent.De gegevens op onze website zijn puur informatief.

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2013 - 2024 GB - stickerdesign | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel